Identitetsskapande, normer och bemötande

Identitetsskapande, normer och bemötande – i den öppna fritidsverksamheten

Hur påverkar normer och bemötande ungas identitetsskapande?

Hur använder jag mitt ledarskap för att skapa de bästa av förutsättningar för ungas utveckling.

Hur kan normer användas till något positivt och som ett redskap för att utveckla personalen i arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna?

I utbildningen så hjälper vi till med att synliggöra normarbetet och bemötande i det vardagliga arbetet.

Normkritik handlar i sin enkelhet om att vända på perspektiv och ifrågasätta det som vi tar för givet i vardagen. Normer är en del av det som format oss och den målgruppen som vi arbetar med.

I alla arbeten behandlar vi bemötande, med personer vi arbetar för, i grupper med målgruppen och med kollegor. Bemötande är en meningsfull del i det som skapar tillit och är en grundpelare för det stärkande och främjande arbetet. Ett allmänt bemötande kanske inte fungerar för alla, och hur kan vi ändra ett redan bra bemötande till att även vara inkluderande för fler unga?

Under kursen får du lära dig hur du kan synliggöra normer, använda normkritik i ditt arbetssätt samt ökad kunskap kring hur normbildning funkar hos målgruppen och den egna arbetsgruppen. Vi tar upp det inkluderande bemötande och hur vi kan arbeta proaktivt för att du ska få med dig metoderna och verktygen som krävs för att påbörja ett strukturerat och effektivt norm-och bemötandearbete för att stärka identitetsskapande hos våra unga.

Kursinnehåll:

    • Teoretiska perspektiv på identitet, mångfald och utanförskap med relevans för målgruppen
    • Etiska teorier och förhållningssätt i relation till bemötande av olika målgrupper
    • Normkritik som perspektiv och metod
    • Stärkande verktyg för identitetsskapande

Utbildningsinformation

Våra utbildningar är avsedda för kompetensförsörja och förstärka öppen fritidsverksamhet och öppna mötesplatsers arbete.

Vi skräddarsyr utbildningarna för att bäst passa just er verksamhet.

Målgrupp: Fritidsledare och personal på öppna mötesplatser för unga

Tid: 3 timmar

Kontakt: info@fritidsforum.se