Nationell ledarskapsutbildning

29 november i Stockholm

Ledarskapet är i en konstant utveckling med nya utmaningar att stå inför men även fler möjligheter för att möta utmaningarna.

Under denna dag kommer vi ta upp teman som:

Hur motiverar vi de omotiverade – och hur motiverar vi oss själva

Motivation är en grundpelare för att få människor att känna engagemang och vad händer när motivationen inte finns? I detta tema så hoppas vi på att ni får verktyg att använda för att skapa motivation för de som ni leder men även verktyg till att hitta den egna motivationen

Gruppdynamik – en pågående process

Gruppdynamik kommer alltid att vara en pågående process med många saker att ta hänsyn till. Vad är ledarens roll i skapandet av gruppdynamik, och hur skapar du en känsla av sammanhang (KASAM) i din grupp.

 Förhållningssätt och bemötande – det jämställda ledarskapet

Ledarskap handlar i det stora om att ge personerna du leder möjligheter till att göra ett bra jobb men ledare behöver olika delar för att skapa tillit. Ett ledarskap ska gynna samtliga personer i organisationen, och vara tillgängligt för samtliga att ta del av.

Under detta tema så pratar vi om tillitsbaserat bemötande av olika målgrupper och hur en ledare kan förhålla sig till olika situationer

Datum: 29 november

Tid: 9.30 – 15.30

Plats: Stockholm IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 111 52 Stockholm

Anmälning senast: 1 oktober till klas.marklund@fritidsforum.se

LIVET ÄR EN FESTIVAL – Workshop

23 augusti i Stockholm

Sedan 2003 har Livet är en festival arrangerats av olika kommuner tillsammans med oss på Fritidsforum.

Nu under 2019 tar vi en paus för att samla ihop oss och tar in allt som tidigare varit bra för att nu se vad som kan och ska förbättras. Vi hoppas på att dagen kommer ge nya tankar om vad festivalen ska innehålla. Givetvis ska festivalen leva vidare av unga, för unga, där ungdomsinflytande står som den ledande delen.

Under augusti 2019 så bjuder vi in till en workshop för att kunna ta in så mycket information som möjligt men också för att kolla på hur vi ska kunna göra festivalen ännu mera tillgänglig för våra unga. Vi hoppas att ni som tidigare varit med och arrangerat festivalen har möjlighet att delta och även framtida arrangörer.

Workshopen syftar till att diskutera framtid och förhoppning samt säkerhet och jämställdhet. Livet är en festival ska vara en trygg plats för våra besökare och en plats där ungas tankar kommer till verklighet.

Fritidsforum vill att festivalen utvecklas till ett ytterligare forum för unga.

Datum: 23 augusti 2019

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: Stockholm (informeras om vid anmälan)

Anmälan till: klas.marklund@fritidsforum.se senast den 23 juli.

Livet är en festival är Sveriges största fritidsdsgårdsfestival och är en festival för ungdomar mellan 13-17 år där vi vill uppmärksamma alla likas värde och historia. Vi strävar efter att alla ska känna sig delaktiga och välkomna. Musik, dans, tävlingar, roliga aktiviteter, soft häng, bad, workshops, föreläsningar, & mingel. Fantastiska artister och DJs kommer tillsammans med er att göra detta till en festival att minnas för livet.

Förhoppningen är att visa på erfarenheter, mångfald och den breda representation av unga som finns i Sverige och världen. Det handlar om inflytande, möjlighet att påverka, att bli sedd och hörd – det ligger som grund för att skapa trygga mötesplatser där alla känner sig delaktiga.

 

 

#ungasforum

Ungas tankar och engagemang ska aldrig nedvärderas eller pratas ned till. Att inte vara vuxen, innebär inte att dina funderingar är mindre värda. Tvärtom så ger de oss äldre perspektiv och fortsatt arbete med att kritisera vad vi tror är rätt.

Vi ser att ungas möjligheter till att både formulera sitt engagemang men också att genomföra sina projekt kommer att ligga till grund till framtidens föreningsliv. Under hösten 2019 kommer vi att lansera #ungasforum, som kommer att ligga till grund för att ta fram ungas engagemang om i Sverige.

Fritidsforum verkar för att ungas röster betyder något. Vårt arbete handlar om att se till att unga har ett forum att dels hitta verktyg för att uttrycka sin opinion men också stötta unga att våga aktivera den opinionen. Arbetet kommer att innehålla enkäter, fokusgrupper med unga och studiebesök har varit bra tillvägagångssätt för att ta reda på vad barn och ungdomar vill ha för typ av information och att ge unga ett forum för att hitta varandra.

Kontakt för forumet: Klas.marklund@fritidsforum.se