Våra utbildningar är avsedda för kompetensförsörja och förstärka öppen fritidsverksamhet och öppna mötesplatsers arbete.
Vi skräddarsyr utbildningarna för att bäst passa just er verksamhet.
Vid funderingar,  kontakta oss via formuläret.

Kontakt

 • Välj
 • Barnkonventionen
 • Ledarskapsutbildningar
 • Psykisk ohälsa
 • Sociala medier
 • identitetsskapande, bemötande och normer
 • Konfliktfria mötesplatser
 • Allmänna utbildningsfrågor

Barnkonventionen i den öppna fritidsverksamheten

Från januari 2020 så blir barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. Detta innebär att det behövs arbetssätt samt strukturer för hur vi praktiskt använder oss av och arbetar med den i det dagliga arbetet.

Barn har rätt att få göra saker som är roliga på sin fritid. Till exempel måla, idrotta, lyssna på musik, se film eller gå på teater. Barn ska både ha möjlighet att skapa saker själv och uppleva det andra har skapat. Sverige ska sträva efter att alla barn i landet får samma möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Barn har rätt till inflytande över sitt eget liv. Till exempel har barn rätt att vara delaktig i beslut som påverkar de. Barnkonventionen ger barn också rätt till återhämtning. För att barn ska kunna må bra måste barn få möjligheten att säga nej när du inte vill eller orkar.

Att arbeta med barn och unga innebär inte att du per automatik integrerar barnkonventionens alla delar.  Under kursen så djup dyker vi in i barnkonventionen, hur vi arbeta med den dagligen men också ser till att alla få samma information. Vi går igenom olika dagliga situationer som kan uppstå och relaterar detta till regelverket.

Kursinnehåll:

 • Barnkonventionen blir lag
 • De olika delarna
 • Barnens rättigheter i vardagen
 • Tanke- och arbetssätt

Syftet med materialet är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020.

Tid: 3 timmar

Kontakt: info@fritidsforum.se

Hälsofrämjande fritid

Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar anordnar nu utbildningar runt om i landet för att skapa kunskap och verktyg för att arbeta mer med hälsofrämjande insatser i det dagliga arbetet.

Folkhälsomyndighetens senaste rapporter visar tydliga resultat om att ohälsa hos unga är fortfarande ett växande problem. Hur kommer vi runt det problemet och istället börjar titta på lösningar? Hur hittar vi tiden för att kunna prioritera aktiviteter som blir tillgängliga för gruppen och motiverande i utövande?

Vi behöver satsa mer på hälsofrämjande insatser för att bli hållbara människor hela livet. Det får inte enbart bli en fråga om arbetslivet eller skolan. Fritidsverksamheten behöver få möjlighet att genomsyras av ett hälsofrämjande perspektiv.

Kursinnehåll:

 • Psykisk och fysisk ohälsa
 • Hur kan fritidsverksamhet främja ungas vardag
 • Hälsofrämjande arbetssätt – för vem?
 • Aktiverande – hur motiverar vi till det?

Tid: 2,5 timmar

Kontakt: info@fritidsforum.se

Fritidsledaren och sociala medier

Sociala medier är i dag ett vardagsmedel för unga.

Att kunna kommunicera med andra och att vara tillgänglig, har gjort sociala medier populära. Sociala medier  påverkar hur unga ser på sig själva och hur de visar bilden av sig själva. Sociala medier påverkar också hur man skapar och upplever sociala gemenskaper i vardagslivet.

På uppdrag av regeringen driver Statens medieråd No Hate Speech Movement, en kampanj som bland annat genomförs i syfte att höja kunskapen om fientlighet  på internet bland barn och  unga. Materialet är tänkt som ett stöd för ni ska kunna diskutera, reflektera över och lära er mer om ämnet näthat. Materialet är tänkt att användas på högstadiet och gymnasiet.

Fritidsforum har valt att rikta materialet till den öppna fritidsverksamheten och för unga mellan 11 – 18. För att visa på hur unga organiserar sig på sociala medier, hur fritidsledare kan använda olika medier för att kommunicera och öka delaktigheten samt att visa på den normbildning som sker utanför de fysiska gränserna. Materialet blir en del av det demokratiska arbetet som fritidsledaren redan i dag arbetar väldigt mycket med.

Kursinnehåll

 • Regler, rättigheter och förhållningssätt
 • Social interaktion och normbildning på nätet
 • Ungas organisering och näthat
 • Fritidsledaren ansvar och möjligheter

Tid: 2 timmar

Kontakt:  info@fritidsforum.se

Mötesplatsens betydelse

Den öppna mötesplatsen har alltid haft en stor betydelse inte bara för den målgrupp som vistas där utan även i området där den finns. Mötesplatserna skapar trygghet, stabilitet och sammanhang och får med det även ett stort ansvar som samhällsaktör, arbetsgivare och

Utbildningens första del är en tillbakablick för hur arbetet sett ut tidigare och hur det ser ut idag. Vi tar upp fritidsledarens betydelse, utmaningarna och möjligheterna kring att arbeta på mötesplatsen samt hur vi kan arbeta proaktivt för att skapa social hållbarhet. Vi fortsätter med att  konkretisera arbetet och är tänkt till att inspirera till att utveckla det hälsofrämjande- och inkluderande arbetet. Vi gör även en framtidsspaning för hur utvecklingen av arbetet kan komma att se ut inom några år.

Kursinnehåll: 

 • Mötesplatser som samhällsaktör
 • Fritidsledarens yrkesroll
 • Mötesplatsen som arbetsplats
 • Mötesplatsens betydelse för unga
 • Social hållbarhet
 • Hälsofrämjande arbetet
 • Framtidens öppna mötesplatser

Kontakt: info@fritidsforum.se

Ungt ledarskap

Välkommen till Fritidsforum ledarskapsutbildning för unga!

Du kanske redan idag är en ledare och skulle vilja ha mer verktyg? Eller så har du gått runt och tänkt att det finns något du vill förändra!

En ledarskapsutbildning hos oss är oavsett, ett bra steg framåt!

Under denna dag kommer vi bland annat ta upp teman som:

 • Ledare – hur blir jag det?

Ledarskap kan vara svårt, hur får du andra att lyssna på dig? Vad innebär det att andra tror på dig? Att leda få andra att följa med dig i tankarna och förstå vart du vill. Vi kommer ge dig verktyg att förklara din plan och göra den tydlig för andra.

Ledarskap handlar också om att du leder dig själv. Vi hjälper dig att hitta dina styrkor och hur du kunna använda dessa.

 • Att leda i projekt?

Att leda projekt är en konst i sig.

Till att börja med behöver du en projektplan och budget. Vad Var kan jag söka pengar och till vad?

Vi ger en översikt över hur det är att arbeta i ett projekt, hur du sätter upp en budget och var du kan söka pengarna.

Under denna dag så hoppas vi att du får med en massa kunskap som gör din resa som ledare lite enklare. Framförallt så siktar vi på att du får en rolig dag och dela med av olika erfarenheter.

Kontakt: klas.marklund@fritidsforum.se

Identitetsskapande, bemötande och normer

Hur påverkar normer och bemötande ungas identitetsskapande?

Hur använder jag mitt ledarskap för att skapa de bästa av förutsättningar för ungas utveckling.

Hur kan normer användas till något positivt och som ett redskap för att utveckla personalen i arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna?

I utbildningen så hjälper vi till med att synliggöra normarbetet och bemötande i det vardagliga arbetet.

Normkritik handlar i sin enkelhet om att vända på perspektiv och ifrågasätta det som vi tar för givet i vardagen. Normer är en del av det som format oss och den målgruppen som vi arbetar med.

I alla arbeten behandlar vi bemötande, med personer vi arbetar för, i grupper med målgruppen och med kollegor. Bemötande är en meningsfull del i det som skapar tillit och är en grundpelare för det stärkande och främjande arbetet. Ett allmänt bemötande kanske inte fungerar för alla, och hur kan vi ändra ett redan bra bemötande till att även vara inkluderande för fler unga?

Under kursen får du lära dig hur du kan synliggöra normer, använda normkritik i ditt arbetssätt samt ökad kunskap kring hur normbildning funkar hos målgruppen och den egna arbetsgruppen. Vi tar upp det inkluderande bemötande och hur vi kan arbeta proaktivt för att du ska få med dig metoderna och verktygen som krävs för att påbörja ett strukturerat och effektivt norm-och bemötandearbete för att stärka identitetsskapande hos våra unga.

Kursinnehåll:

  • Teoretiska perspektiv på identitet, mångfald och utanförskap med relevans för målgruppen
  • Etiska teorier och förhållningssätt i relation till bemötande av olika målgrupper
  • Normkritik som perspektiv och metod
  • Stärkande verktyg för identitetsskapande

Målgrupp: Fritidsledare och personal på öppna mötesplatser för unga

Tid: 3 timmar

Kontakt: info@fritidsforum.se

Konflikt- och fördomsfria mötesplatser

Är det ens möjligt? Med lite nyfikenhet, tålamod och arbete så finns det goda chanser till att skapa tryggare mötesplatser.

Vi kör igång med vår utbildning konflikt- och fördomsfria mötesplatser för att upplysa om vilka verktyg som finns och vilket arbete som är främjande för olika mötesplatser.

Olika sorters konflikter mellan olika grupper och individer dyker ständigt upp. Dessa konflikter är viktiga lärotillfällen som om de inte hanteras rätt kan förstöra relationen för en hel grupp. Konflikter och fördomar är oundvikliga. Däremot så finns det både kunskap, verktyg och strategier för hur konflikthantering och fördomskritik kan förenkla det dagliga arbetet.

Under kursen kommer vi att ta upp ämnen som rör sig kring konflikter som kan uppstå på mötesplatser, hur en snabb konsekvensanalys kan se ut samt hur vi kan göra om vi är konflikträdda. Vi tar också upp fördomar som medel att skapa konflikter och goda exempel på hur mötesplatsen kan arbeta för att komma ifrån det.

Kursinnehåll:

 • Vad innebär en konflikt- och fördomsfri mötesplats
 • Konflikthantering i grupprocesser
 • Ungas konflikter – vad triggar?
 • Fördomskritik hur använder vi det som verktyg i konflikthantering?
 • Goda exempel

Tid: 3 timmar

Kontakt för prisförslag: Klas Marklund på klas.marklund@fritidsforum.se