Tid 2013-2016

Projektledare (1) Fredrik Thelander, Fritidsforum och Anette Pettersson DemokratiAkademi (2) Marwa Chebil, Fritidsforum.

Kontakt Marwa Chebil (marwa.chebil@fritidsforum.se)

Bidragsgivare Allmänna Arvsfonden

Medverkande kommuner Skellefteå, Umeå, Farsta, Haninge, Värmdö, Jönköping, Halmstad, Helsingborg.

Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för alla andra.

Men, det är idag ingen självklarhet. Studier av hälsa och livskvalitet hos ungdomar i särskolan visar att de trivs sämre med sin fritidssituation än övriga elever. En av orsakerna är dels brister i samverkan med praktiska hinder som ledsagning och färdtjänst. Det handlar också om fritidens utformning och föräldrars kunskap.

Det är ett angeläget utvecklingsområde att främja ungas självbestämmande, inkludering och hälsa i den öppna fritidsverksamheten. Inom projektet skall Fritidsforum ta fram strategier och arbetsmodeller för att överbrygga hinder och främja samverkan över organisatoriska gränser. Vi vill få till bestående förändringsarbete av öppna verksamheter och den fria tiden för unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det 3-åriga utvecklingsprojektet kom att direkt beröra närmare 500 ungdomar varav 120 – 240 med intellektuella begåvningsnedsättningar och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet pågick på 6 – 8 verksamheter i 8 kommuner geografiskt spridda i landet.

Målgruppen framför allt unga med intellektuella begåvningsnedsättningar samt de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mer om projektet kan ni läsa i Metod #3 Klicka här