Plats för ungt inflytande

Tid: 2018 – Pågående

Projektledare: Mediha Ahmadi (mediha.ahmadi@fritidsforum.se)

Bidragsgivare: Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

Plats för ungt inflytande är ett tilltänkt treårigt projekt med syftet att öka ungas organisering och delaktighet i samhället. Idén bygger på att skapa, utveckla och handleda lokala plattformar som utformas och drivs av unga med målet att göra sin röst hörd. Ett problem som är högst aktuellt idag är att erfarenheterna och kompetensen oftast försvinner när exempelvis engagerad personal på mötesplatser slutar.

Med plattformen kan vi tackla problemen och få de unga att själva organisera sig genom att handleda de i processer som att starta föreningar, det kan vara på de olika arenorna där de unga redan befinner sig. På så sätt skapar vi ungdomsforum, följt av möjligheten för ökad organisering samtidigt som de unga under processen får egenskaper och erfarenheter som kan användas vid senare skeden. Vi har just sett att föreningsbildande är en framgångsfaktor för att föra ut kunskap om hur demokratiska samhällen fungerar i formen av inflytande och ansvar.

De lokala plattformarna ska fungera som en kunskapsbas som tar tillvara på de ungas erfarenheter, erbjuda möjligheter och stöd till att utveckla sina egna ideér, plattformen ska ha information tillgängligt både fysiskt och digitalt. Inom projektets ramar anordnar vi också ledarutbildningar till samtliga personal på fritidsgårdar och mötesplatser med syftet att öka kunskapen om strukturer och demokrati.

Slutligen vill vi att de lokala plattformarna ska fungera som en direkt samtalskanal mellan de unga, lokala politiker och myndighetspersoner där de unga får möjligheten att föra sina egna dialoger utifrån deras egna intressen.