Projektet ”Education for all SDG 4.7” är avslutat. Ta del av rapporten från projektet längst ner på sidan.

Om projektet

Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar har deltagit i det nordiska projektet ”Education for all SDG 4.7”. SDG 4.7 är en del av en handlingsplan som världens länder har enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer; Agenda 2030.

Planen, som har 17 globala hållbarhetsmål, antogs av FN:s generalförsamling 2015. Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderade och likvärdig utbildning av god kvalitet. För att främja och stärka en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling krävs deltagande från barn och unga samt god utbildning på alla utbildningsnivåer.

Målet 4.7

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.”

Parter I projektet Education for all SDG 4.7

Island: Samfés, Youth Work Iceland
Norge: Ungdom of Fritid
Åland: SKUNK
Danmark: Ungdomsringen
Finland: Youth Akademy Finland
Grönland: Maire Isosethsen
Färöarna: Alice Simonsen
Sverige: Fritidsforum

Vad vi har gjort i projektet

Det nordiska projektet bestod av tre delar; Kartläggning, dialog med unga samt framtagandet av utbildningsmaterial. Parterna i projektet har samarbetat med lokala mötesplatser för unga för att hitta och engagera deltagare till projektet.

Riksförbundet Fritidsforum deltog i del 2 med uppdraget att skapa dialog med unga och lyssna på deras röster om det globala hållbarhetsmålet 4.7.

Ungdomskongress 

I oktober 2019 samlades alla parter i projektet, och unga som representerade de olika länderna, på en ungdomskongress på Island. På kongressen deltog 450 unga, mellan 13-25 år, från hela Norden. Fritidsforum representerades av dåvarande förbundssekreterare Klas Marklund samt två unga.

”Projektet upplevde jag var ett väldigt lärorik projekt. Jag tror absolut att jag hade fått med mig mer om jag var där hela helgen. Projektet är viktigt för alla, men främst för oss ungdomar som växer är det viktigt att få lära sig om de olika sakerna.”
– Amira Abdulkadir

Enkät Agenda 2030

Under februari månad samlade Fritidsforum in ungas röster med hjälp av en enkät som riktade sig till unga, främst i åldern 15-18. I enkäten ställde vi frågar om rasism, allas lika värde, hållbar utveckling, rätten till god utbildning och rätten för unga att påverka. Vi samlade också in ungas röster om vad de anser är viktigt och vad de anser behöver göras för att kunna främja en hållbar utveckling och nå det globala hållbarhetsmålet 4.7 år 2030.

Resultat från projektet

Projektet ”Education for all SDG 4.7” har skapat möjligheter för unga i de nordiska länderna att träffas och dela lokala erfarenheter, kunskaper och perspektiv med varandra. Resultatet bygger på den insamlade datan från enkäterna och presenteras under våren 2021.

Projektledare: Paulina Gunnardo och Förbundssekreterare Carolina Ehrnrooth
Kontakt: carolina.ehrnrooth@fritidsforum.se

Vill du läsa slutrapporten för projektet? Klicka här!