Om projektet

Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar deltar i det nordiska projektet Education for all SDG 4.7. SDG 4.7 är en del av en handlingsplan som världens länder har enats om för att säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer; Agenda 2030.

Planen, som har 17 globala hållbarhetsmål, antogs av FN:s generalförsamling 2015. Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderade och likvärdig utbildning av god kvalitet. För att främja och stärka en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling krävs deltagande från barn och unga samt god utbildning på alla utbildningsnivåer.

Målet 4.7

”Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.”

Parter I projektet Education for all SDG 4.7

Island: Samfés, Youth Work Iceland

Norge: Ungdom of Fritid

Åland: SKUNK

Danmark: Ungdomsringen

Finland: Youth Akademy Finland

Grönland: Maire Isosethsen

Färöarna: Alice Simonsen

Sverige: Fritidsforum

Vad vi gör

Det nordiska projektet består av tre delar; Kartläggning, dialog med unga samt framtagandet av utbildningsmaterial. Parterna i projektet samarbetar med lokala mötesplatser för unga för att hitta och engagera deltagare till projektet.

Riksförbundet Fritidsforum deltar i del 2 med uppdraget att skapa dialog med unga och lyssna på deras röster om det globala hållbarhetsmålet 4.7.

Ungdomskongress

I oktober 2019 deltog dåvarande förbundssekreterare Klas Marklund tillsammans med två unga på en kongress på Island. På kongressen deltog 450 unga från hela Norden.

Enkät Agenda 2030

Fritidsforum samlar under februari månad in ungas röster med hjälp av en enkät som riktar sig till unga, främst i åldern 15-18. I enkäten ställer vi frågar om rasism, allas lika värde, hållbar utveckling, rätten till god utbildning och rätten för unga att påverka. Vi samlar också in ungas röster om vad de anser är viktigt och vad de anser behöver göras för att kunna främja en hållbar utveckling och nå det globala hållbarhetsmålet 4.7 år 2030.

Vill du hjälpa oss att fylla i enkäten?
Här är länken till den digitala enkäten som riktar sig till unga mellan 15-18 år!

Dialogmöten med unga

Samtliga parter i projektet har påverkats av pandemin. Det innebär att dialogmöten genomförs digitalt. Under februari 2021 deltar unga från olika delar av Sverige i ett digitalt möte vars syfte är att skapa dialog kring de frågor som lyftes i enkäten. Syftet är också att samla in ungas egna idéer samt stötta de unga i genomförandet för att möjliggöra delaktighet i arbetet med mål 4.7.

Resultat från projektet

Projektet ”Education for all SDG 4.7” har skapat möjligheter för unga i de nordiska länderna att träffas och dela lokala erfarenheter, kunskaper och perspektiv med varandra. Resultatet bygger på den insamlade datan från enkäterna samt dialogen i samtal med unga inom ramen för projektet och presenteras under våren 2021.

Vill du ta del av resultaten från projektet?

Följ oss på Facebook: facebook.com/Fritidsforum

Projektledare: Paulina Gunnardo och Förbundssekreterare Carolina Ehrnrooth
Kontakt: carolina.ehrnrooth@fritidsforum.se