En ökad trygghetskänsla i samhället börjar med möten på ens egna villkor. Sverige behöver en prioriterad sektor där vi satsar på mötesplatserna och det främjande arbetet för ungas trygghet.

Sverige erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Sverige ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet samt uppmuntra lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.

Det är barnkonventionen. Den blir lag 2020. Redan nu begränsas utrymmet för lagtolkning.

En meningsfull fritid kan inte längre ses som en hobbyverksamhet som enbart gynnar individen utifrån sitt eget intresse. En meningsfull fritid måste ses som ett verktyg för att motverka psykisk ohälsa och skapa hållbara människor genom hela livet. En meningsfull fritid måste också ses som ett medel för att främja samhällets goda exempel på vad samverkande aktörer; som statliga myndigheter, kommunala verksamheter och civilsamhället kan göra tillsammans.

Rapporter såväl från statliga myndigheter som kommuner visar på att de öppna mötesplatserna ger möjlighet till medborgare att ta del av ett sammanhang där de kan komma till en trygg plats för att utvecklas.

Fritidsforum menar att det är både olustigt och oroväckande att sparkraven får ske på bekostnad av barn och ungas trygghet. Samtidigt som oron växer hos unga och vuxna för att samhället blir allt mindre öppet. Vi kräver att sparkraven sker i enlighet med barnkonventionen och alltid utifrån barnets bästa. Vi behöver satsa på social trygghet. Det är dags att förstå att det hänger ihop med varandra, först då kan vi ge mötesplatserna och fritidssektorn möjligheten att prioriteras. Samhället kan fortsätta att arbeta förebyggande och genom punktinsatser, men arbetar vi inte främjande med möjligheter som redan finns, förändras ingenting.

En stark och prioriterad kultur- och fritidssektor som satsar på sina mötesplatser, är ett effektivt sätt att skapa trygghet i samhället genom att ge barn och unga möjligheten att stärka sitt sociala kapital och skapa bestående plattformar och nätverk i sitt närområde. Det handlar om att uppmuntra till ökad livskvalité för människor genom att öka deras möjligheter att identifiera sig med en plats i sitt område. När områdeskänslan stärks, ökar också känslan av sammanhang. Strukturer för egenvald delaktighet behövs, strukturer som idag finns inom kultur- och fritidssektorn. Strukturer som kommer försvinna när samhället skär ner på den sociala tryggheten. Den möjligheten försvinner snabbt, när en sektor med begränsade medel begränsas ytterligare.

En stark och prioriterad kultur- och fritidssektor som också investerar i utbildade vuxna förebilder som arbetar med det främjande arbetet på plats. Vi har idag fritidsledare som med ett fantastiskt engagemang och vilja, stärker barn och unga genom att ge verktyg för ett konkret inflytande över sin vardag och det sociala samspelet. Vi behöver att fritidssektorn får möjlighet att investera i människor som vill arbeta med ett främjande förhållningssätt för allas trygghet.

Vill vi på riktigt rusta unga för arbetsliv, för ett framtida samhällsliv och ett engagerat medborgarskap är det nu samhället behöver investera i och prioritera en sektor som skapar samhällsengagerade unga. Den sektorn, har allt att vinna. Samhället behöver en sektor som vill vinna.

Mediha Ahmadi

Ordförande

Fritidsforum